កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គចាប់ដំណើរការរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ
ឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី ៥ នៃការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងទៅនោះ ការផ្លាស់ប្តូរអំពីការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងមនុស្សសាស្ត្របានក្លាយជាផ្នែក និងខ្លឹមសារដ៏សំខាន់នៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគអង្គ ។
កម្មវិធីអបអរជិត ៦០ នឹងរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៥ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គ
ឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី ៥ នៃការចាប់ដំណើរការយន្តការស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានទន្លេឆាង-មេគង្គ ។ ភាគីចិននឹងរួមសហការគ្នាជាមួយប្រទេសទន្លេមេគង្គ ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអបអរសាទរចំនួនជិត ៦០ ។

ព័ត៌មានថ្មី