การสัมมนาว่าด้วยการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

lmcchina.org, March 27, 2024
Size:

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม การสัมมนาว่าด้วยการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 8 ปีแห่งการก่อตั้งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ประจำปี ค.ศ. 2024 นั้น จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยสำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีนและองค์การป่าไม้แห่งเอเชียแปซิฟิก ผู้แทนกว่า 60 คนที่มาจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ของจีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม ฯลฯ นั้นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ แบ่งปันความคืบหน้า และข้อเสนอแนะในความร่วมมือของโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การจัดการแบบมัลติฟังก์ชั่นและสาธิตป่าไม้ของรัฐ การเพราะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ล้ำค่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะ การวางแผนและสาธิตการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าไม้ในเมือง การอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำของอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

นาย เซี่ย จวิน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ตรงกับวันป่าไม้สากลครั้งที่ 12 และ“สัปดาห์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ประจำ ค.ศ. 2024 โดยมุ่งที่จะกระชับการแลกเปลี่ยนผลความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงระหว่างประเทศต่าง ๆ พร้อมแบ่งปันนโยบายป่าไม้ล่าสุด เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านป่าไม้ระดับภูมิภาคในอนาคต

นายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ไทย กล่าวว่า ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ด้วยความต้องการทรัพยากรป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรม การขยายเขตเมือง และการเติบโตของประชากร ตลอดจนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อุทกภัย และภัยแล้งบ่อยครั้ง เขาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้

ปัจจุบัน ประมาณ 60% ของเงินทุนขององค์การป่าไม้แห่งเอเชียแปซิฟิกใช้เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้