เปิดการประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในวันนี้

CRI, March 26, 2024
Size:

วันที่ 26 มีนาคม การประชุมประจำปี 2024 ของฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเปิดฉากที่ตำบลโป๋อ๋าว เมืองฉงไห่ มณฑลไห่หนาน ทางใต้ของจีน การประชุมที่เป็นเวลา 4 วันครั้งนี้ ชูประเด็น"เอเชียกับโลก ความท้าทายร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกัน"   โดยเกาะติด 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะเผยแพร่รายงานประจำปี 2 ฉบับ ได้แก่"รายงานว่าด้วยอนาคตและกระบวนการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเศรษฐกิจเอเชีย" และ"รายงานว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและของโลก"

การประชุมประจําปีในปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อ"การพุ่งทะยานขึ้นของโลกทางใต้" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประเทศตอนใต้ของโลกกระชับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและร่วมมือกันในด้านการค้า ขจัดหนี้สิน อาหาร ห่วงโซ่อุปทาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันรับมือความเสี่ยงและความท้าทาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโลกหลายขั้วที่เท่าเทียมกันและเป็นระเบียบมากขึ้น

การประชุมประจําปีฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวในปีนี้ สนับสนุนให้ประชาคมโลกเสริมสร้างความร่วมมือในด้านใหม่ และแบ่งปันผลงานการพัฒนา เพื่อให้การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น

อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสังคมนั้น การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือระหว่างประเทศของการดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์และการดูแลสุขภาพในภูมิหลังทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และจะจัดเสวนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการประกันสังคม การบริการด้านบําเหน็จบํานาญ และการสนับสนุนด้านสุขภาพซึ่งเป็นระบบหลัก 3 ระบบของสังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวยังคงยึดมั่นในเส้นทางของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือของแนวคิดพหุภาคีนิยม แสดงความได้เปรียบในแง่ข้ามวัฒนธรรม ข้ามภาคส่วน และข้ามแวดวง และสานต่อจิตวิญญาณโป๋อ๋าวที่ครอบคลุม นวัตกรรม และความร่วมมือแบบได้ชัยชนะร่วมกัน เพื่อให้เป็นเวทีสําคัญสําหรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนะหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก