บทวิเคราะห์ : จีนยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีอย่างมั่นคง จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

CRI, March 15, 2024
Size:

การประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 (MCI 13)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูระบบการค้าพหุภาคีและร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก

ในฐานะการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มทำการปฏิรูป องค์การการค้าโลก การประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การปฏิรูปองค์การการค้าโลก การฟื้นฟูกลไกระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน  

จีนยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีอย่างมั่นคง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับภารกิจขององค์การการค้าโลก และจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัญหาการฟื้นตัวที่อ่อนแรง แรงขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้าไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าและการใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นทางการค้า ในขณะเดียวกัน ความท้าทายระดับโลก ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความไม่สมดุลในการพัฒนา กำลังทวีความรุนแรงขึ้น  

องค์การการค้าโลกเป็นเสาหลักสำคัญแห่งระบบพหุภาคีและเป็นเวทีสำคัญสำหรับธรรมาภิบาลโลก ปัจจุบัน การดำเนินการปฏิรูปองค์การการค้าโลก เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงกฎการค้าพหุภาคี รวมทั้งให้องค์การการค้าโลกมีบทบาทมากขึ้นในธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกนั้นได้กลายเป็นฉันทามติระดับโลกและแนวโน้มทั่วไป  

การส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนั้นต้องพิทักษ์อำนาจและประสิทธิภาพของระบบการค้าพหุภาคีอย่างแน่วแน่โดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก และส่งเสริมการฟื้นฟูการดำเนินการตามปกติของกลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกอย่างแข็งขัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระบบการค้าพหุภาคีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 

การปฏิรูปองค์การการค้าโลกควรสนับสนุนบทบาทที่เป็นช่องทางหลักของระบบการค้าพหุภาคีในแนวทางการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับโลก และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสำคัญที่คุกคามถึงความอยู่รอดขององค์การการค้าโลก

นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นมา จีนได้สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีอย่างมั่นคงมาโดยตลอด ปฏิบัติตามแนวทางพหุภาคีอย่างแท้จริง ปฏิบัติตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลกอย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมอย่างละเอียดและเต็มที่ในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก

ในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 คณะผู้แทนจีนได้แสดงท่าทีสนับสนุนการฟื้นฟูการดำเนินการตามปกติของกลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก และบรรจุความตกลงเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน (IFD) ไว้ในกรอบกฎหมายขององค์การการค้าโลก เพื่อช่วยให้การประชุมบรรลุผลเชิงปฏิบัติมากขึ้น

การส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในแนวทางโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ต่อต้านลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้า ต่อต้านการให้ประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้ากลายเป็นประเด็นทางการเมือง หรือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งต้องพยายามสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

ลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้าขัดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตที่องค์การการค้าโลกต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ การปฏิรูปองค์การการค้าโลกต้องจำกัดแนวปฏิบัติของลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้าไว้ในกรอบของกฎระเบียบ 

จีนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเจรจารอบโดฮา ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าพหุภาคีอย่างแข็งขัน และดำเนินการตามความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้าในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งผลักดันแนวทางโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่วแน่ ทั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จีนสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีโลกด้วยภูมิปัญญาและแนวทางแก้ไขของจีน

ในฐานะประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่ใหญ่สุดขององค์การการค้าโลก และผู้มีส่วนร่วม ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนสำคัญต่อระบบการค้าพหุภาคี จีนจะยังคงสนับสนุนการปฏิรูปองค์การการค้าโลกให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนับสนุนการพัฒนาระบบการค้าพหุภาคีอย่างครอบคลุม ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา และสนับสนุนให้องค์การการค้าโลกมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก และส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลก