จีนย้ำสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องมีความสามัคคีและร่วมมือกัน

CRI, March 14, 2024
Size:

วันที่11 มีนาคม นายไต้ ปิง รักษาการหัวหน้าคณะผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวที่งานอภิปรายปัญหาและวิธีการทำงานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเน้นว่าต้องมีความสามัคคีและร่วมมือกัน

นายไต้ ปิงกล่าวว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกลไกความมั่นคงสำคัญของโลก สมาชิกของคณะมนตรีฯ มีหน้าที่พิเศษในการส่งเสริมสันติภาพและความปลอดภัยของโลก ควรถือกฎบัตรสหประชาชาติเป็นหลัก เคารพซึ่งกันและกัน เสมอภาคและหารือกัน พยายามดูแลความรู้สึกของฝ่ายตรงกันข้าม ผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันพิทักษ์เกียรติยศและอำนาจของคณะมนตรีความมั่นคง

นายไต้ ปิงชี้ว่าต้องเพิ่มสิทธิ์ออกเสียงและมีตัวแทนของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศขนาดกลางกับขนาดเล็กในคณะมนตรีความมั่นคง ผลักดันให้มีความสมดุลย์ในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง ทำให้การออกนโยบายมีความเที่ยงธรรม ยุติธรรมมากขึ้น ลดการตั้งตัวเป็นปรปักษ์ต่อกัน