จีน-ไทยฟรีวีซ่าอย่างเป็นทางการ นักท่องเที่ยวไทยผ่านตม.จีนราบรื่น

CRI, March 8, 2024
Size:

เช้าวันที่ 1 มี.ค. 67 นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 108 คน เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างราบรื่น กลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าสู่ประเทศจีนผ่านตม.คุนหมิงกลุ่มแรกในวันแรกของการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน

ปัจจุบัน การเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง สามารถไปถึงกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ตของไทย แต่ละสัปดาห์มีเครื่องบินไปกลับระหว่างคุนหมิงกับประเทศไทยจำนวน 102 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ด่านตม.ของท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่ง มีกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าสู่ประเทศจีนแบบฟรีวีซ่าจำนวนประมาณ 200 คน

นอกจากนี้ เวลา 13.00 น. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีหนานหนิง เขตกว่างซี เครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน DD3110 เดินทางจากกรุงเทพฯถึงเมืองหนานหนิงอย่างราบรื่น นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 56 คน ผ่านตม.ของจีนแบบฟรีวีซ๋าเช่นกัน เริ่มการเดินทางในประเทศจีน ปัจจุบัน เครื่องบินโดยสารระหว่างหนานหนิงกับประเทศไทยมีประมาณ 46 เทียวบินต่อสัปดาห์

เช้าวันเดียวกัน เครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MF853 ของบริษัทการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลนส์ เดินทางออกจากท่าอากาศนานาชาติเกาฉี เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมผู้โดยสารกว่า 140 คน นับเป็นเครื่องบินไปยังประเทศไทยจากมณฑลฝูเจี้ยนเที่ยวบินแรก หลังจากเริ่มการยกเว้นตรวจลงตราสำหรับผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางทั่วไประหว่างจีน-ไทย ปัจจุบัน การเดินทางระหว่างกรุงเทพ-เซี่ยเหมิน มีเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลนส์และชุนชิวแอร์ไลนส์ให้บริการจำนวน 34 เที่ยวบินต่อสัปดาห์