การประชุมโต๊ะกลมด้านการแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาชญากรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่นครคุนหมิง

lmcchina.org, March 5, 2024
Size:

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 การประชุมโต๊ะกลมด้านการแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาชญากรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน โดยศูนย์ความร่วมมือความมั่นคงด้านการบังคับใช้กฎหมายแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ในที่ประชุมมีการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอย่างแม่นยำ และมีการแลกเปลี่ยนในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ในภูมิภาค เป็นต้น และได้บรรลุฉันทามติในการกระชับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

ทุกฝ่ายที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ๑ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ ประกอบกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะในภูมิภาค ทุกประเทศควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้อย่างเข้มแข็ง ๒ จัดการประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อาชญากรรมเป็นประจำ พร้อมสร้างกลไกการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์อาชญากรรมในภูมิภาคด้วย ๓ ขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขึ้น ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของความร่วมมือ ๔ ตอบสนองความต้องการของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคร่วมกัน โดยมุ่งที่จะ“สร้างบ้านเกิดอันสงบสุขร่วมกัน” รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคร่วมกัน และสร้างอนาคตที่สดใสมากขึ้นให้กับประชาชนในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ตัวแทนกว่า 60 คนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง 6 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะลาว กระทรวงกลาโหมลาว กระทรวงมหาดไทยเมียนมาร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม