ฟอรั่มความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

lmcchina.org, September 21, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ฟอรั่มความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง Tian Xuebin รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและข้าราชการทั้ง 6 ประเทศได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มพร้อมกล่าวคำปราศรัย ได้แก่ Wang Fukang เอกอัครราชทูตกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศของจีน U Aung Kyaw Tun รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเมียนมา Chanthanet Boualapha รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาว Crocker Saman ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรณ์แหล่งน้ำและอุทกศาสตร์ของกัมพูชา สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ Nguyen Thi Thu Linh ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติเวียดนาม

ท่าน Wang Fukang ชื่นชมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างเต็มที่ โดยเน้นว่าความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำเป็นทั้งประเด็นสำคัญและจุดเด่นของความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และได้เสนอ“ภูมิปัญญาลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ให้กับทั้ง 6 ประเทศเพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลระดับภูมิภาคให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้แทนจากกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนามได้กล่าวชื่นชมผลสำเร็จของความร่วมมือด้านทรัพยากรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และให้ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมและกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุม คณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงได้แนะนำสภาพการดำเนินงานของความร่วมมือด้านทรัพยากรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงตามลำดับ

หัวข้อของฟอรั่มนี้คือ“ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน รับรองความปลอดภัยทางน้ำในภูมิภาค” ในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนอย่างลงลึกในประเด็นต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานและความปลอดภัยทางน้ำในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ประกอบกับการส่งเสริมเป้าหมายเกี่ยวกับน้ำในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงยังได้จัดการประชุมพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยร่วมกัน และการสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นความร่วมมือระหว่างกลไก ฟอรั่มนี้ดได้เผยแพร่“ฟอรั่มความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3”ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนเกือบ 120 คนที่มาจากองค์การต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เช่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และบริษัทของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ตลอดจนสถาบันระหว่างประเทศอย่างสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เป็นต้น