ฟอรั่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยป่าไม้ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่นครคุนหมิง

lmcchina.org, September 13, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ฟอรั่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยป่าไม้ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่นครคุนหมิง ตามหัวข้อ“กระชับความร่วมมือระดับภูมิภาค ร่วมสร้างลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสวยงาม” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยป่าไม้ตะวันตกเฉียงใต้และองค์การการฟื้นฟูและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก ฟอรั่มครั้งนี้ได้เชื้อเชิญผู้แทนทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติทั้งหมด 160 รายจากหน่วยงานต่าง ๆ แห่งทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมาร่วมงาน เช่น อธิการบดีมหาวิทยาลัย 14 คน คณบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลด้านป่าไม้ ตลอดจนผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านป่าไม้ลุ่มน้ำ และส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาการอุดมศึกษาด้านป่าไม้ในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ การจัดการอย่างยั่งยืนของป่าไม้เป็นตัวปกป้องเชิงนิเวศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ภายใต้บริบทการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาสังคมโลก อุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง จนมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้แบกภารกิจหน้าที่มากขึ้นด้วย ฟอรั่มครั้งนี้แสดงบทบาทที่เป็นเวทีและสะพานเชื่อมในการแสวงหาหนทางใหม่ในการพัฒนาการศึกษาด้านป่าไม้ในกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงป่าไม้ เพื่ออุทิศกำลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างทุ่มเท

ฟอรั่มนี้เป็นหนึ่งในมาตรการแห่งการดำเนินงานข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และแผนริเริ่มการพัฒนาโลก เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการโฆษณาอุตสาหกรรมป่าไม้และอุดมคติการพัฒนาการศึกษาของจีน และจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการศึกษาด้านป่าไม้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงด้วยดี