ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

CRI, September 12, 2023
Size:

วันที่ 2 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามรายนามที่เสนอชื่อโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ประกอบด้วย 34 คน นายเศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีรองนายกรัฐมนตรี 6 คน ในจำนวน 11 พรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยที่นายเศรษฐาเป็นสมาชิกพรรคนั้น มี 6 พรรคได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี นอกจากกระทรวงการคลังแล้ว พรรคเพื่อไทยยังคุมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงคมนาคมอีกด้วย

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมร่วมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง จึงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย