เทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งอย่างราบรื่น

lmcchina.org, September 7, 2023
Size:

วันที่ 1 กันยายน เทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีนจัดขึ้นอย่างราบรื่นในกรุงปักกิ่ง

นอกจากนี้ ในงานเทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งนี้ยังได้จัดการสัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ ผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ของอุตสาหกรรมผลไม้ เป็นต้น และเปิดตัวหนังสือ“อุตสาหกรรมผลไม้ลดความยากจนเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร ประสบการณ์จีน” ด้วย

เทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งนี้จัดนิทรรศการวัฒนธรรมผลไม้และกิจกรรมตลาดผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นพิเศษ ด้วยหลักการยึดมั่นในความร่วมมือแบบเปิดกว้าง และแนวคิดการก้าวเข้าสู่ประชาคมโลก ตลาด และพลเมือง การจัดแสดงวัฒนธรรมผลไม้ถือการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นประเด็นหลัก ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ วัฒนธรรมผลไม้ การลดความยากจนด้วยอุตสาหกรรมผลไม้ และการค้าผลไม้ นิทรรศการนี้มีการออกแบบที่ทำให้พลเมืองสามารถสัมผัสได้แบบดื่มด่ำ นำประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับพลเมือง

เทศกาลผลไม้ยังได้เชิญผลไม้พิเศษทั้งในและนอกประเทศมาจัดแสดงในบริเวณตลาด ผลไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงความหอมหวานของผลไม้โดยตรง เช่น ทุเรียน ลูกพีช มะพร้าวเขียว มะเดื่อ และแอปเปิล เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้ผสมผสานกับรูปแบบศิลปะหลากหลาย เช่น นาฏกรรม จิตรกรรม อักษรวิจิตร ดนตรี เป็นต้น เพื่อแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้เห็นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในกิจกรรมด้วย การสนทนากับหุ่นยนต์ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถเรียนรู้ความร่วมมือทางการเกษตรลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและเทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้มากขึ้น