จับตามอง “เทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ความร่วมมือสร้างผลสัมฤทธิ์ใหม่

lmcchina.org, August 23, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม การนำเสนอของโครงการการประชุมระดับผู้นำระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023 (2023 GMS Economic Corridor Governor Forum) และกิจกรรมเทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่นครคุนหมิง ข้าราชการและผู้ประกอบการ 200 กว่ารายที่มาจาก 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมตัวกันที่สถานที่ เพื่อส่งเสริมการโฆษณา ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน การแสดงสินค้า และการลงนามโครงการตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม เวที โครงการ และช่องทาง ร่วมเปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ อนุภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023

การนำเสนอของโครงการการประชุมระดับผู้นำระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023 และกิจกรรมเทศกาลผลไม้แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่นครคุนหมิง

กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนสำคัญของมหกรรมแสดงสินค้าจีน-เอเชียใต้ (China-South Asia Expo) ครั้งที่ 7 และการประชุมระดับผู้นำระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2023 (2023 GMS Economic Corridor Governor Forum) โดยมีหัวข้อในการร่วมกันส่งเสริมการอำนวยความสะดวกแก่การค้าสินค้าเกษตร ตัวแทนขององค์กรและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ทั้งหมด 15 แห่ง เช่น สมาคม China Fruit Marketing Association บริษัท Shwe Than Lwin ของเมียนมา บริษัท NewPay ของลาว และบริษัท Yunnan Haohong Logistics ของจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ลงนาม 6 โครงการความร่วมมือ เช่น โครงการศูนย์ตรวจสอบและกักกันโรค(ระดับชาติ) เวียงจันทน์ลาว โครงการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างทางหลวงสายกัมเปติ-มยิจีนา-ปางซอของเมียนมา เป็นต้น