มณฑลหยุนหนันจัดฟอรั่มผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจ GMS

CRI, August 23, 2023
Size:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ฟอรั่มระดับผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปี 2023 ได้จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง เมืองเอกมณฑลหยุนหนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้ระบุว่า ควรทุ่มกำลังส่งเสริมความสะดวกของการค้าผลิตผลการเกษตร เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดเด่นของความร่วมมือ GMS 

ฟอรั่มครั้งนี้รวมถึงการประชุมโต๊ะกลม โรดโชว์ และการวิจัยภาคสนาม เป็นต้น มีผู้รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรม การค้า และพาณิชย์จากประเทศสมาชิก GMS ผู้บริหารระดับเมือง จังหวัด และรัฐริมฝั่งแม่น้ำโขง เอกอัครราชทูตและกงสุลประจำจีนจากประเทศ GMS ตลอดจนผู้แทนจากธนาคารเอเชียและองค์การระหว่างระเทศอื่น ๆ ได้เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้

จากสถิติพบว่า ปี 2022 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศริมแม่น้ำโขงมีถึง 416,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม และเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลาว จีนกับ 5 ประเทศริมแม่น้ำโขงล้วนเป็นประเทศสมาชิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน-อาเซียน และเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จึงเร่งให้ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงพัฒนาอย่างกลมกลืนกัน

วันเดียวกัน กรมพาณิชย์มณฑลหยุนหนานร่วมกับฟอรั่มระดับผู้ว่าการมณฑลของระเบียงเศรษฐกิจ GMS ได้ออกข้อริเริ่มเพื่อความร่วมมือด้านผลไม้และการเกษตรของ GMS กรมพาณิชย์ของมณฑลหยุนหนานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า