B&R MEETING ROOM | “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ยั่งยืนชั่วนิจนิรันดร์

Yunnan Gateway, June 29, 2023
Size:

ปัจจุบัน จีนและไทยต่างร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของไทย โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน "ความเชื่อมโยงทางกายภาพ" เป็นทิศทางสำคัญ  ยึดถือหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้าน "ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ" เป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญ นำเอา “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” และ “ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน” เป็นพื้นฐานสำคัญ และร่วมจับมือกันเพื่อผลักดันการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ให้มีประสิทธิภาพ ล่าสุด ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประเทศไทย มาร่วมค้นหาแนวคิดใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยและยูนนานกับไทย