สานต่อมิตรภาพและพัฒนาความร่วมมือ | ความสัมพันธ์จีน - ลาวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Yunnan Gateway, June 19, 2023
Size:

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2566 นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน ได้นําคณะผู้แทนยูนนานไปเยือนประเทศลาว เพื่อเริ่มต้นการเดินทางแห่งมิตรภาพหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สานต่อมิตรภาพ

ระหว่างการเยือน สปป.ลาว นายหวังหนิงได้พบปะ ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานา สปป.ลาว สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวตามลำดับทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามฉันทามติที่สําคัญของผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่าย รวมถึงดําเนินการตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสร้างประชาคมร่วมกันระหว่างจีนและลาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในพื้นที่ชายแดน

นายหวังหนิงพบปะทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานาธิบดี สปป.ลาวภาพถ่ายโดยเหลย ถงซู

นายหวังหนิงพบปะสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวภาพถ่ายโดยเหลย ถงซู

อนึ่ง นายหวังหนิงได้พบปะกับคำเจน วงโพสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาวและประธานคณะกรรมการความร่วมมือลาว – จีน และ สุการ บุนยง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจําจังหวัดหลวงพระบาง ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้ทางรถไฟจีน - ลาวให้เกิดประโยชน์ และดําเนินการความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การพัฒนาทางการเกษตรและการลดความยากจน รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น

ระหว่างการเยือน สปป.ลาว คณะผู้แทนยูนนานยังได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการโรงเรียนเพยวัดในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนและดําเนินการโดยกลุ่มบริษัทลงทุนและก่อสร้างคมนาคมยูนนาน จำกัด โรงเรียนดังกล่าวมีห้องเรียน 50 ห้อง และสามารถรองรับนักเรียนได้ 1,400 คน

ผู้นําสำคัญแต่ละรุ่นของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานซึ่งในอดีตได้เคยเดินทางไปเยือนประเทศลาว และได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประธานประเทศและคณะกรรมาธิการกลาง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาวุโส สปป.ลาว

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ประธานาธิบดีสปป.ลาวเช่น จูมมะลี ไซยะสอน บุนยัง วอละจิด และทองลุน สีสุลิด เป็นต้น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมยูนนานในระหว่างการเยือนจีน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประจำเมืองในภาคเหนือของลาว ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สําคัญผ่านจดหมายและการประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานได้พบปะ Khamphao Ernthavanh เอกอัครราชทูตลาวประจํานครคุนหมิง และให้การต้อนรับ Khamphao และคณะฯ ขณะเดินทางมาเยือนคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดรถไฟจีน - ลาว

การไปมาหาสู่กันระหว่างยูนนานและลาวนั้น แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนจีนและลาว

ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มณฑลยูนนานได้ส่งทีมแพทย์จีนไปช่วยเหลือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประเทศลาวจำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนแพทย์จีนกว่า 500 คน

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนานได้รับสมัครนักศึกษาชาวลาวมากกว่า 6,000 คน และสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน 16 แห่งได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศลาว 21 แห่ง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จีนและลาวได้จัดงานกาล่าประชาชนชายแดนจีน - ลาว ประจําปี 2565 พร้อมกันในหลายพื้นที่ ได้แก่ อำเภอเหมิงน่า เมืองจิ่งหง แคว้นปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองพันนา นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงน้ำทา เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นและเมืองหลวงพระบางของลาว ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 กิจกรรมครบรอบหนึ่งปีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน – ลาวได้จัดขึ้นที่บ่อหานบ่อเต็นและตามแนวเส้นทางรถไฟจีน – ลาวทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

อนึ่ง โทรทัศน์ดาวเทียมช่องล้านช้าง - แม่โขงของมณฑลยูนนานกลายเป็นช่องทีวีจีนช่องแรกที่ออกอากาศด้วยภาษาลาวในประเทศลาว

ร่วมหารือความร่วมมือ

ระหว่างการเยือน สปป.ลาว ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในหลายประเด็น เช่น การพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟจีน – ลาว การสร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจบ่อหาน– บ่อเต็น การสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐาในนครเวียงจันทน์ การสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – บ่อเต็น การส่งเสริมการเปิดใช้รถไฟโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางเวียงจันทน์ – คุนหมิง ส่งเสริมผู้ประกอบการยูนนานให้ไปลงทุนที่ลาว ผลักดันสินค้าเกษตรลาวเช่นโคเนื้อเข้าสู่ตลาดจีน และปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานและ 10 เมืองทางตอนเหนือของลาว เป็นต้น

นอกจากนี้ หน่วยงานและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องของยูนนานและลาวได้ลงนามในโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน พลังงาน การเกษตร และการท่องเที่ยว เป็นต้น

เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐาในนครเวียงจันทน์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐาในนครเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนเพียงแห่งเดียวในลาว ซึ่งลงทุนและดําเนินการโดยกลุ่มบริษัทลงทุนและก่อสร้างคมนาคมยูนนานและรัฐบาลเวียงจันทน์ ทั้งนี้“โครงการแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง 7GW จงรุ่น” ที่ลงนามโดยคณะผู้แทนมณฑลยูนนานจะดำเนินการที่นี่ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีมูลค่าการผลิตสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ สร้างงานให้กับชาวบ้านท้องถิ่น1,500 ถึง 2,000 ตําแหน่ง

โครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในลาวที่เพิ่งลงนามใหม่

โครงการความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติลาวที่เพิ่งลงนามไปจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและลาว รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างมาตรฐานทางเทคนิคระดับชาติสําหรับยางธรรมชาติของลาว เพื่อช่วยให้การผลิตยางและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

โครงการชำระบัญชีข้อมูลอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างธนาคารและวิสาหกิจลาว

โครงการชำระบัญชีข้อมูลอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างธนาคารและวิสาหกิจลาวจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นของลาวผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน – ลาว รวมถึงยกระดับความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ การชําระเงินผ่านมือถือ และด้านอื่น ๆ ตลอดจนผลักดันการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของลาวในประเทศจีน

โครงการก่อสร้างระบบบริการที่ได้มาตรฐานและการก่อสร้างระบบภาษาจีนอัจฉริยะสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ

โครงการก่อสร้างระบบบริการที่ได้มาตรฐานและการก่อสร้างระบบภาษาจีนอัจฉริยะสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นโครงการสร้าง“การเดินทางเพื่อธุรกิจดิจิทัล” แห่งแรกของมณฑลยูนนานในประเทศลาว ซึ่งจะทําให้การเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างจีนกับลาวเป็นไปอย่างราบรื่น และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้วยภาษาจีนและลาวตลอดกระบวนการ

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนา

การเปิดใช้รถไฟจีน - ลาวสร้างโอกาสที่สดใสให้กับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนระหว่างจีนและลาว

ด่านบ่อหานในประเทศจีนกําลังจะเริ่มต้นการขนส่งผู้โดยสาร และการนั่งรถไฟเดินทางไปลาวกำลังจะกลายเป็นจริง

ในประเทศลาว รัฐบาลลาวกําลังหารือกับบริษัททัวร์และโรงแรมในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมต้อนรับกลุ่มทัวร์จีนไปเที่ยวลาว

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมประตูชัยในเมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาวภาพถ่ายโดยสํานักข่าวซินหัว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม การรถไฟจีน – ลาวในส่วนของสปป. ลาว ได้เปิดบริการการซื้อตั๋วออนไลน์

รถไฟขนส่งผลไม้บนเส้นทางรถไฟจีน – ลาวจะขนส่งผลไม้เขตร้อนต่าง ๆ เช่น กล้วย ทุเรียน และลําไย เป็นต้นไป ยังประเทศจีน ทำให้ชาวจีนได้มีโอกาสลิ้มรสผลไม้เขตร้อน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 รถไฟขบวนแรกที่ส่งกล้วยหอมจากลาวไปยังจีน จากภาพ คือ การลำเลียงบรรจุกล้วยหอมที่สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ สปป.ลาว ภาพถ่ายโดยข่ายเฉียว ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวซินหัว

การปลูกผักและผลไม้ที่มีมูลค่าสูงในลาวกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจีน

บริษัทจีนหลายแห่งวางแผนที่จะลงทุนเงินหลายร้อยล้านหยวนเพื่อปลูกทุเรียนทางตอนใต้ของลาว

บริษัทจีนได้ลงทุนอย่างมหาศาลในด้านการปลูกยางพารา กล้วย และแตงโม ฯลฯ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของลาว

การปลูกมันสําปะหลังและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนกําลังดําเนินการอยู่ทั่วประเทศลาว

ในขณะเดียวกัน มณฑลยูนนานยังได้บรรลุฉันทามติกับฝ่ายลาว เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการของยูนนานให้ลงทุนในลาวมากขึ้น

รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน - ลาว (ด้านหน้า) แล่นออกจากเมืองคุนหมิงไปยังเมืองเวียงจันทน์ สปป. ลาว ภาพถ่ายโดยหูเชา ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวซินหัว

เส้นทางแห่งการพัฒนา เส้นทางแห่งความสุข เส้นทางแห่งมิตรภาพ เส้นทางรถไฟจีน – ลาวกำลังเดินหน้าก้าวเข้าสู่อนาคตที่สดใส