ความรู้สึกในการขอพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

CRI, June 14, 2023
Size:

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 50  แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะในสายตาของชาวจีน กรมสมเด็จพระเทพฯ เป็นทูตสันถวไมตรีแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยประจำจีนและกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นอย่างมาก จึงได้สำเร็จการขอพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้

คณะสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 คน ได้แก่นางหานซี หัวหน้าภาคภาษาไทย ไชน่ามีเดียกรุ๊ป(CMG) นางหลี่ ฏันฏัน พิธีกรภาษาไทย และนายชุย อี๋เหมิง ล่ามภาษาไทย-จีน นอกจากนี้ คุณหญิง มณีนาถ อ่อนพรรณา เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ไชน่ามีเดียกรุ๊ปยังได้ช่วยขัดเกลาคำถามด้วย

เมื่อเข้าเฝ้าทูลละออง กรมสมเด็จพระเทพฯ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นมิตรกับพวกผม ความตึงเครียดก็คลี่คลายเป็นอย่างมาก ในการขอพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์ในภายหลัง กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงถามว่า เรียนภาษาที่ไหน นางหลี่ ฏันฏันทูลเกล้าฯ ถวายตอบว่า เรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิง (ภาษาจีนเรียกสั้น ๆ ว่า“北外” )

ในการพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงทบทวนความรู้สึกของพระองค์ในการเสร็จเยือนจีนมา 50 ครั้ง ความประทับใจต่อจีนและชาวจีน ประสบการณ์ที่ได้เสด็จฯ มายังมหาวิทยาลัยปักกิ่งเพื่อศึกษาหลักสูตรพิเศษ และให้ชื่นชมรถไฟจีน-ลาว กรมสมเด็จพระเทพฯ ยังได้ตรัสว่า เมื่อรถไฟจีน-ไทยสร้างแล้วเสร็จ อยากจะลองประทับ

หลังจากการขอพระราชทานพระราชานุญาตสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ภาคภาษาไทย ไชน่ามีเดียกรุ๊ปถวายหนังสือเรื่อง“จับจ้องมองจีน” แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ พระองค์พระราชทานหนังสือกลับ โดยทุกคนในคณะสัมภาษณ์ล้วนรู้สึกปลาบปลื้มและถือเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ และก็ได้รู้สึกได้ถึงสันถวไมตรีและมนต์เสน่ห์ของกรมสมเด็จพระเทพฯ