โครงการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้น “Green River, Great Dream”

Yunnan Gateway, March 31, 2023
Size:

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2566 ตรงกับสัปดาห์แห่งล้านช้าง - แม่โขง ครั้งที่ 6 และยังเป็นวันครบรอบ 7 ปีแห่งการเปิดตัวความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (LMC) ดังนั้น ศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน และบริษัท ไชน่า เซาท์เทิร์น พาวเวอร์ กริดฯ สาขายูนนน จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้น หัวข้อ“Green River, Great Dream” ซึ่งเปิดตัวขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค และความสําเร็จของกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้นฯ ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่