ผู้แทนจีนเร่งรัดประชาคมโลกผลักดันความสมานฉันท์ทุกฝ่ายเมียนมาร์

CRI, March 30, 2023
Size:

วันที่ 16 มีนาคม ไต้ ปิง อุปทูตชั่วคราวคณะผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติเร่งรัดประชาคมโลกร่วมแสดงบทบาทสร้างสรรค์เพื่อเดินหน้าสมานความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆของเมียนมาร์

ในที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหาเมียนมาร์ อุปทูตชั่วคราวของจีนระบุว่า การแก้ปัญหาเมียนมาร์ในระยะยาวขึ้นอยู่กับเมียนมาร์เอง ประชาคมโลกควรมุ่งมั่นโน้มน้าวให้จัดการเจรจา ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้อง แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกฝ่ายของเมียนมาร์จัดการเจรจาตามหลักเหตุผลและสมานความขัดแย้ง

อุปทูตจีนยังระบุด้วยว่า จีนในฐานะมิตรประเทศของเมียนมาร์ ประสงค์ให้เมียนมาร์รักษาสันติภาพและเสถียรภาพ นับแต่สถานการณ์การเมืองเมียนมาร์เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นมา จีนติดต่อกับทุกฝ่ายของเมียนมาร์โน้มน้าวให้จัดการเจรจาสันติภาพอย่างเต็มกำลังตามหลักความเป็นธรรมและสภาพที่เป็นจริงมาโดยตลอด จีนยินดีที่อินโดนีเซียประเทศประธานหมุนเวียนของอาเซียนก่อตั้งสำนักงานทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยปัญหาเมียนมาร์