กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีแห่งความร่วมมือ LMC จัดขึ้นที่นครหนานหนิง

lmcchina.org, March 28, 2023
Size:

วันที่ 23 มีนาคม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีแห่งความร่วมมือ LMC และการแสดงวัฒนธรรมชนชาติตามหัวข้อ“ระดมพลังกำลังของ‘เธอ’ ก้าวไปสู่อนาคตร่วมกัน” จัดขึ้นที่นครหนานหนิง โดยสมาคมสหพันธ์สตรีเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

ก่อนกิจกรรม หู จิงโป ประธานสมาคมสหพันธ์สตรีกว่างซี Kyaw Soe Thein กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่พม่าในนครหนานหนิง และข้าราชการอื่น ๆ จากสถานกงสุลของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในหนานหนิงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางมานุษยวัฒนธรรมและความร่วมมือแบบรูปธรรมในด้านกิจการสตรีของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพิ่มพูนเนื้อหาการแลกเปลี่ยนให้สมบูรณ์มากขึ้น ขยายช่องทางความร่วมมือ เป็นต้น

กิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะผสมผสานทั้ง“ชนชาติ ภูมิภาค ประชาคมโลก” ให้เป็นเอกภาพ สื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะแห่งสตรีทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่ยึดมั่นเจตนารมณ์ความร่วมมือ LMC ร่วมกันผลักดันความเท่าเทียมกันทางเพศและการพัฒนารอบคอบของสตรี ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางอารยธรรมซึ่งกันและกันของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านมานุษยวัฒนธรรม การผสมผสานวัฒนธรรม ความรู้ใจกันระหว่างประชาชนของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง บุกเบิกอนาคตอันสดใสร่วมกัน ซึ่งทั้งนี้จัดแสดงด้วยศิลปะหลากรูปหลายแบบ เช่น เพลงนาฏศิลป์ชนชาติ การเล่นดนตรีชนชาติ การอ่านบทกวี กายกรรม และการปฏิสัมพันธ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ในวาระ 7 ปีแห่งความร่วมมือ LMC สมาคมสหพันธ์สตรีกว่างซีได้จัด“ฟอรั่มสตรีจีน-อาเซียน” ทั้งหมด 3 ครั้งอย่างราบรื่น กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมชนชาติทั้งหมด 4 ครั้ง การแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนต่อกัน 11 ครั้ง และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ทางกิจการสตรีลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 5 ครั้งโดยพึ่งพิงอาศัยองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์อบรมสตรีจีน-อาเซียน ฐานอบรมสตรีจีน-อาเซียน เป็นต้น ผูกพันความสัมพันธ์ด้านสตรีในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงดังคำกล่าวว่า“เชื่อมต่อกัน ผูกพันกัน เข้าใจกัน” เพื่ออุทิศกำลังสตรีในทั้งการทวีความผาสุกของประชาชน การส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันสมัครสมานอย่างลงลึก และการสร้างสรรค์ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน