ฟอรั่มการปกครองโดยหลักนิติธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง

lmcchina.org, March 21, 2023
Size:

วันที่ 18 มีนาคม ฟอรั่มการปกครองโดยหลักนิติธรรมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่วิทยาลัยการตำรวจยูนนาน (Yunnan Police Officer Academy)

ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านกฎหมายที่มาจากทั้งแวดวงวิชาการและการปฏิบัตินั้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างลงลึกในประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อ“การประกันด้านการปกครองโดยหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกันของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” เช่น การดำเนินงานการปกครองโดยหลักนิติธรรมทั้งในและนอกประเทศ การประสานงานการปกครองโดยหลักนิติธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ความต้องการทางการปกครองโดยหลักนิติธรรมในการกำกับดูแลความปลอดภัยข้ามพรมแดน พื้นฐานการปกครองโดยหลักนิติธรรมแห่งการผสมผสานเศรษฐกิจ การประกันการปกครองโดยหลักนิติธรรมเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ของการพัฒนาดิจิทัล และตรรกะการปกครองโดยหลักนิติธรรมแห่งเศรษฐกิจแบบบูรณาการของจีน-ลาว-ไทย ระดมความคิด ภูมิปัญญา พลังกำลังด้วยฟอรั่ม ส่งเสริมการสร้างกรอบการประกันการปกครองโดยหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกันของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายของความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สร้างสรรค์ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน

ฟอรั่มครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกฎหมายพฤติกรรมจีน สมาคมกฎหมายมณฑล และวิทยาลัยการตำรวจยูนนาน ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์กลางความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมฟอรั่มครั้งนี้ เช่น วิทยาลัยรักษาความปลอดภัยสาธารณะในประเทศที่มีชื่อเสียง สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง ตลอดจนหน่วยงานระดับมณฑลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ