ฟอรั่มระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจนและการพัฒนาระดับโลกประจำปี 2566 จัดขึ้นที่แคว้นนู่เจียง

Yunnan Gateway, March 21, 2023
Size:

ฟอรั่มระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจนและการพัฒนาระดับโลกประจำปี 2566 จัดขึ้นที่แคว้นปกครองตนเองชนชาติลีซอ นู่เจียง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีน โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานขึ้น ได้แก่ สำนักพิมพ์ภาษาต่างประเทศจีน รัฐบาลมณฑลยูนนาน สมาคมประชาสัมพันธ์จีน และมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการลดปัญหาความยากจนระหว่างประเทศ การสร้างฉันทามติเพื่อการพัฒนา การสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนา และเร่งการดําเนินการตามข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2573

อนึ่ง ฟอรั่มครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ"ร่วมวาดพิมพ์เขียวใหม่สําหรับการฟื้นฟูชนบทและร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่สําหรับการพัฒนาระดับโลก" โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พิธีเปิด ฟอรั่มหลัก ฟอรั่มเฉพาะ และการประชุมโต๊ะกลมของเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ทูตประจำประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการมากกว่า 190 คนจาก 20 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 4 แห่งเข้าร่วมงาน และได้กล่าวสุนทรพจน์พร้อมกับการอภิปรายพิเศษเกี่ยวกับผลงานด้านการลดความยากจน การพัฒนาชนบทอย่างมีคุณภาพผ่านการใช้เทคโนโลยี และเส้นทางการพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระหว่างการจัดงาน ผู้เข้าร่วมจากจีนและต่างประเทศจะเดินทางไปที่แหล่งสาธิตการฟื้นฟูชนบท 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉ่ากั่วไป๋เหนี่ยวกู่ แม่น้ำกู่ถ้านของหมู่บ้านซานเหอ ชุมชนความสามัคคีเมืองหลูสุ่ย เพื่อเยี่ยมชมดูงานด้านการฟื้นฟูชนบทที่ได้รับการส่งเสริมโดยอุตสาหกรรมเฉ่ากั่วของนู่เจียง รวมถึงเยี่ยมชมการผสานเกษตรกรรมเข้ากับการท่องเที่ยว  สถานการณ์ส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท ตลอดจนติดตามงานสนับสนุนทางการแพทย์ การศึกษา วัฒนธรรม และการจ้างงานในชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อบรรเทาความยากจน