​10 ข่าวใหญ่แห่งความร่วมมือ LMC ประจำปีค.ศ. 2022

lmcchina.org, March 9, 2023
Size:

วันที่ 1 มีนาคม ภายใต้การสนับสนุนและชี้แนะจากสำนักงานเลขานุการจีนความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง กระทรวงการต่างประเทศ“กิจกรรมแถลง 10 ข่าวใหญ่แห่งความร่วมมือ LMC ประจำปีค.ศ. 2022” จัดขึ้นที่เมืองลี่เจียงโดยศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ศูนย์สื่อสารนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคฯ เมืองลี่เจียง

เยาวชนผู้ร่วมงานเขียนความปรารถนาที่ดีงาม

ในกิจกรรมได้คัดเลือก 10 ข่าวใหญ่แห่งความร่วมมือ LMC ประจำปีค.ศ. 2022 ได้แก่ กิจกรรมการต่างประเทศระดับประมุขพัฒนาอย่างคึกคัก เพื่อลงพิมพ์เขียว ผู้นำทั้ง 6 ประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความร่วมมือ LMC ก้าวสู่“วาระทอง 5 ปี” ใหม่ กระชับความร่วมมือทางการแพทย์สุขภาพ และปกป้องสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมการเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ ผลกระทบของทางรถไฟจีน-ลาวก็ปรากฏขึ้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ามีแนวโน้มแข็งแรง ยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนอย่างรวดเร็ว ลงลึกความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม เสริมพลังขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงสีเขียวแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำก้าวหน้ากันอย่างต่อเนื่อง ทวีความผาสุกของประชาชน ร่วมสร้างบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความสุข การแลกเปลี่ยนด้านมานุษยวัฒนธรรมมีความงอกงามอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจร่วมกันเป็นสะพานเชื่อม การแลกเปลี่ยนระดับเยาวชนมีความคึกคัก อุทิศกำลังใหม่ในความร่วมมือ LMC

ในระหว่างกิจกรรม นิทรรศการโปสเตอร์และนิทรรศการภาพถ่ายตามหัวข้อ“ความรักผูกพันนทีเดียวกัน ความสัมพันธ์ครอบครัวเดียวกัน” ประกอบกับหนังสือเล่มใหม่“อ่านความร่วมมือ LMC ชื่นชมความสำเร็จอันสมบูรณ์” ต่างเปิดตัวที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากทั้งหน่วยงานและมหาวิทยาลัยจีนต่าง ๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามหัวข้อ“เพิ่มพูนพลวัตใหม่ให้กับการสร้างสรรค์ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน” วิพากษ์วิจารณ์ 10 ข่าวใหญ่ อำนวยข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ความร่วมมือด้านการเกษตรลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เป็นต้น ในวันเดียวยังได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเจรจาเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงตามหัวข้อ“เยาวชนจะอุทิศกำลังใหม่เพื่อความร่วมมือ LMC ฉันใด” ด้วย ผู้แทนเยาวชนทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนามได้แบ่งปันประสบการณ์และความคิดความรู้สึกในช่วงกิจกรรมการแข่งขันลี่เจียงเยาวชนลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกระบวนการต่อสู้และแนวทางพัฒนาแห่งการสร้างประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน

โจ่ว เหวินซิง (Zuo Wenxing) ที่ปรึกษากรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีน ซิน มาร์ ฮเว (Zin Mar Htwe) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศจีน นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค (Pasupha Chinvarasopak) อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนกล่าวคำปราศรัยในที่ประชุม