​สมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนจับมือกับทุกฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-win ทางเกษตรกรรมของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

lmcchina.org, December 26, 2022
Size:

ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีน-อาเซียน เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและเกษตรกรรมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี 2022 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งโดยสมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (All China Federation of Supply and Marketing Cooperatives - ACFSMC) ซึ่งมีหัวข้อว่า“ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมความร่วมมือแบบ win-win ของลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง”

โหว ซุ่นลี่ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำสมาพันธ์สหกรณ์ รองนายกสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์การตลาดและการจัดซื้อแห่งประเทศจีนกล่าวว่า จีนและอาเซียน โดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง จะเจาะหาศักยภาพความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ขยายขนาดทั้งกว้างและลึกของความร่วมมือทางเกษตรกรรมและวัสดุการเกษตร ยกระดับคุณภาพความร่วมมือให้สูงขึ้น ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรมและวัสดุการเกษตรในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ทันสมัยมากขึ้นโหว ซุ่นลี่เสนอว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญร่วมกันใน 3 ด้านดังนี้ 1 ส่งเสริมความร่วมมือทางเกษตรกรรมในเชิงลึก ปกป้องความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ปรับปรุงเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 2 แบ่งปันโอกาสใหม่ ยกระดับการค้าสินค้าและวัสดุการเกษตรในภูมิภาค และเพิ่มพูนพลวัตและพลังใหม่ให้กับความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความผาสุกของประชาชนในภูมิภาค 3 แสดงบทบาทที่เป็นสะพาน และผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภาคเอกชนในภูมิภาค

ในที่การประชุม คอลัมน์วิดีโอ“ห้องบรรยายเกษตรกรรมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ที่พัฒนาและผลิตโดยหอการค้าการเกษตรจีน-อาเซียน (China-ASEAN Chamber of Agricultural Commerce) ได้เปิดตัวทางออนไลน์ และจัดแสดงสภาพปัจจุบันและผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เกษตรกรรม และวัสดุการเกษตรของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงด้วยคลิปวิดีโอ ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนให้ลงลึกมากขึ้น