โครงการอบรมนักการทูตในอนาคตลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2022 ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น

lmcchina.org, December 13, 2022
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้“การประชุมผู้นำจำลอง LMC ประจำปี ค.ศ. 2022” จัดขึ้นทางออนไลน์โดยสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีน ในฐานะที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของ“โครงการอบรมนักการทูตในอนาคตลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงประจำปี ค.ศ. 2022” (Training Program for Future LMC Diplomats) ในที่ประชุม เยาวชนทั้ง 6 ประเทศกว่า 150 คนที่มีความมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพทางการต่างประเทศได้จัดคณะผู้แทน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงและคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เป็นต้น เพื่อจัดการประชุมผู้นำจำลอง LMC ร่วมกัน

สกรีนช็อตออนไลน์ของ “การประชุมผู้นำจำลอง LMC ประจำปี ค.ศ. 2022”

ทางเจ้าภาพได้เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายท่านมาให้การชี้แนะก่อนการประชุมอย่างมืออาชีพ ในระหว่างการประชุมคู่ขนานของกลุ่มทำงาน 3 กลุ่ม เยาวชนทั้ง 6 ประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเห็นพ้องต้องกันอย่างลงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มอบเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดเกือบ 90 ชิ้นในรูปแบบรายงานของกลุ่มทำงาน เพื่อเสนอแบบแผนเยาวชนและภูมิปัญญาเยาวชนเพื่ออนาคตของความร่วมมือ LMC

ในที่การประชุมผู้นำจำลอง LMC นั้น ผู้แทนนักศึกษาทั้ง 6 ประเทศปฏิบัติตามกฎระเบียบของความร่วมมือ LMC และถือฉันทามติเชิงนโยบายของการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ เป็นหลักฐานมาอธิบายจุดยืนทางนโยบายของประเทศชาติของตน ตามหัวข้อการอบรม“สร้างสรรค์แถบพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงคุณภาพสูง” จากนั้น นักศึกษาของคณะผู้แทนต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อการพัฒนาในอนาคตแห่งความร่วมมือ LMC จากมุมมองขององค์การของตน เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เป็นต้น สุดท้าย การประชุมผู้นำจำลองปิดฉากลงด้วยการแถลง“แถลงการณ์ร่วมพิเศษของการประชุมผู้นำจำลองความร่วมมือ LMC” ของนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ