บทวิเคราะห์ : ความทันสมัยแบบจีนเป็นอีกทางเลือกใหม่ของมนุษยชาติ

CRI, October 31, 2022
Size:

วันที่ 16 ตุลาคม การประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน(พคจ.) ในนามคณะกรรมการกลางชุดที่ 19 รายงานต่อที่ประชุม โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน กล่าวถึงลักษณะสำคัญและข้อกำหนดที่สำคัญของความทันสมัยแบบจีน 

ความทันสมัยคือสิ่งที่ประชาชนทั่วโลกแสวงหา และยังเป็นเป้าหมายที่ประชาชนจีนมุ่งมั่นมาจนถึงปัจจุบัน ความทันสมัยแบบจีนคืออะไร นายสี จิ้นผิงได้เน้นย้ำในรายงานว่า ความทันสมัยแบบจีนเป็นความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำ มีเอกลักษณ์ร่วมกันกับความทันสมัยของทุกประเทศ ยิ่งกว่านั้นมีอัตลักษณ์ของจีนที่ตั้งอยู่บนสภาพความเป็นจริงของประเทศ

ความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยที่ประกอบไปด้วยจำนวนประชากรมหาศาล มีความมั่งคั่งร่วมกันถ้วนหน้า มีความกลมกลืนระหว่างอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตใจ มีความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และมีหนทางแห่งการพัฒนาที่สันติ

ความทันสมัยแบบจีนยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่เน้นประชาชนมาก่อน เน้นการพัฒนาความสามัคคีของมนุษย์และธรรมชาติ เน้นความร่วมมือแบบวิน-วิน ในรายงานได้ชี้ข้อเรียกร้องพื้นฐาน 9 ประการของความทันสมัยแบบจีน คือ ยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนหยัดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย สร้างเสริมโลกด้วยจิตวิญญาณของประชาชน ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และสร้างรูปแบบใหม่ของอารยธรรมมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และอารยธรรมนิเวศวิทยา เป็นคู่มือการดำเนินการของการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน

การดำเนินการและประสบการณ์ในการสร้างความทันสมัยแบบจีน มีบทบาทสำคัญและเป็นทางเลือกใหม่ของความทันสมัยของมนุษยชาติ การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 19 ได้ชี้ว่า สร้าง"จีน" ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยรอบด้าน ต้องมีสองขั้นตอน (ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2035 จะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมในขั้นพื้นฐาน และตั้งแต่ปี 2035 จนถึงกลางศตวรรษนี้ จะสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย และก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีความสามัคคีและความดีงาม) 

และในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 20 นายยสี จิ้นผิงชี้ว่า“ในอีก 5ปี ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อขั้นตอนการเริ่มต้นของการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน” และชี้ว่า“การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอันดับแรก”

ในเวลาเดียวกันความทันสมัยแบบจีน ได้ขยายเส้นทางให้ประเทศกำลังพัฒนาร่วมเดินสู่ความทันสมัย ความทันสมัยไม่ใช่สิทธิบัตรของประเทศตะวันตก ถ้ามีเส้นทางที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศตนเอง ทุกประเทศจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

ความทันสมัยแบบจีนเน้นหนทางการพัฒนาอย่างสันติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรม สร้างอารยธรรมมนุษย์ที่ครอบคลุมรูปแบบใหม่ ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก 

ไม่มีความทันสมัยแบบใดแบบหนึ่งเพียงหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ ไม่มีมาตรฐานความทันสมัยที่เหมาะกับทุกประเทศ เส้นทางความทันสมัยแบบจีนทำให้มีการพัฒนาตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อโลกและจะกว้างไกลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง