สัมมนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่มณฑลยูนนาน

lmcchina.org, October 12, 2022
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สัมมนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สัมมนานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโฟรัมคุนหมิงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเรียนการสอนเอเชียใต้-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษากว่า 200 คนที่มาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 27 แห่งของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้โดยทางออนไลน์ เช่น จีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม เป็นต้น

สัมมนาจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักว่า“การเปิดกว้าง ความร่วมมือ การยอมรับ ส่งเสริมการสร้างประชาคมเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” และมีสัมมนากลุ่มย่อยอีกสองสัมมนา ได้แก่ สัมมนาอธิการบดีการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และสัมมนาผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาธุรกิจการศึกษาภาษาจีนระดับสากลยุคใหม่ การกระชับความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศต่าง ๆ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

การจัดสัมมนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงนั้น เป็นมาตรการเชิงสร้างสรรค์ที่มีส่วนช่วยในการกระชับความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ผลักดันการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงระบุว่า ยินดีที่จะยึดมั่นในหลักการ“ปรึกษา สร้างสรรค์ แบ่งปันร่วมกัน” ยืนหยัดจิตวิญญาณ“การเปิดกว้าง ความร่วมมือ การยอมรับ” ใช้ความได้เปรียบของตน ความไว้วางใจและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างประชาคมเพื่อการเรียนการสอนภาษาจีนแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้มีประสิทธิผล จนเป็นเยี่ยงอย่างแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง