ชาวจีนและต่างชาติเรียกร้องเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมสร้างการเปิดเสรีและความร่วมมือ

CRI, October 12, 2022
Size:

งานสัมมนานานาชาติ“ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันทางอารยธรรมมากขึ้น สร้างการเปิดเสรีและความร่วมมือ”  ผ่านทางระบบวีดีโอทางไกล ที่จัดขึ้นเมื่อ 27 กันยายน ที่ผ่านมา

นับเป็นการจัดประชุมคู่ขนาน (parallel events) กับช่วงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 51 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนด้านการเคารพความหลากหลายทางอารยธรรม และการเดินหน้าสร้างโลกที่เปิดเสรีและให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันมากขึ้น

หวัง เชา ผู้อำนวยการสถาบันการทูตประชาชนจีน (THE CHINESE PEOPLE’S INSTITUTE OF FOREIGN AFFAIRS) และสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศจีน (UNITED NATIONS ASSOCIATION OF CHINA) ระบุว่า ประชาชาติจีนมีข้อริเริ่มให้นานาประเทศเคารพความแตกต่างทางอารยธรรมตามหลักเหตุผล แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง  ไม่แย่งแยกให้ ล้วนเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความเท่าเทียมกัน ล้วนมีสิทธิในกิจการระหว่างประเทศอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม