มานะบากบั่นห้าขวบปี ผลิดอกออกผลสมบูรณ์ สืบช่วงภารกิจในอดีตแล่นใบมุ่งสู่อนาคต— รำลึกวาระครบรอบ 5 ปีแห่งข้อริเริ่มความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

lmcchina.org, May 20, 2021
Size:

นายหวาง อี้

        วันนี้เป็นวันครบรอบ 5 ปีแห่งการก่อตั้งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

        เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 การประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองซานญ่า มณฑลไห่หนันของจีน ผู้นำจากประเทศจีน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามยึดมั่นในทัศนคติ “ร่วมดื่มน้ำนทีเดียวกัน  ผูกชะตาสัมพันธ์แน่นแฟ้น” ประกาศร่วมกันการก่อตั้งกลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคซึ่งเป็นความร่วมมือรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมสร้างสรรค์ประชาคมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกันที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ตลอด 5 ปีมานี้ ความร่วมมือของประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง(ต่อไปเรียกชื่อย่อว่า ความร่วมมือ LMC)ได้ผ่านช่วงบ่มเพาะ ช่วงขยายตัวอย่างรวดเร็วจนได้เข้าสู่ช่วงใหม่ที่พัฒนาทั่วทุกด้าน ทั้งนี้ ได้เสริมพลวัตให้กับการพัฒนาของนานาประเทศ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่การสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีชะตาชีวิตร่วมกัน

        5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เสริมสร้างรากฐานและลงลึกความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการผูกมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก ได้พบปะหารือกับผู้นำประเทศลุ่มแม่น้ำโขงหลายสิบครั้งและกำหนดทิศทางนำร่องความร่วมมือฉันมิตรกับทั้ง 6 ประเทศ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ LMC ทุกครั้งและร่วมมือกับผู้นำ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  กำหนดแผนพิมพ์เขียวการพัฒนา ทั้ง 6 ประเทศร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกันที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแข็งขัน การสร้างสรรค์ประชาคมจีน-ลาว ประชาคมจีน-กัมพูชาและประชาคมจีน-เมียนมาร์  ล้วนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เรายึดมั่นในจิตวิญญาณของการพึ่งพาตนเอง ดำเนินการพัฒนาด้วยตนเอง ร่วมหารือกัน ร่วมพัฒนาและร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับ มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในอนุภูมิภาค LMC ที่สงบสุขมั่นคงและปรองดองกลมกลืน ก้าวไปข้างหน้าอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กัน เพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรุ่งเรืองร่วมกันของทั้ง 6 ประเทศ เราได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการระยะห้าปีสำหรับความร่วมมือ LMC (ปี 2018-2022)” และดำเนินแผนปฏิบัติการในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเกษตรและการลดความยากจน เป็นต้น อีกทั้งยังเร่งกำหนดแผนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจข้ามพรมแดน กำลังการผลิตและความเชื่อมโยงระหว่างกัน สำนักงานเลขานุการ LMCและองค์กรประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น คณะทำงานในสาขาสำคัญต่าง ๆ และศูนย์ความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรและการติดต่อระหว่างเยาวชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นหลักประกันเชิงกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในมิติต่าง ๆ 

        5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สะสมศักยภาพและร่วมกันพัฒนา เราได้บุกเบิกรูปแบบ LMC ซึ่งก็คือ “ถือการพัฒนาเป็นอันดับแรก ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง ถือโครงการเป็นหลักพื้นฐาน”  พยายามเปลี่ยนการเสริมซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจมาเป็นแรงเกื้อกูลกันทางการพัฒนา ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมของจีนขยายตัวสูงถึง 47.5% การสร้างสรรค์สังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้านได้รับความสำเร็จใหญ่หลวงครั้งประวัติศาสตร์ ยอดมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมของ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงขยายตัวมากกว่า 30%  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีค.ศ. 2020 ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนและ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงสูงถึง 3.221แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 66.3% จากปีค.ศ. 2015 นอกจากนี้จีนยังเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์และไทย เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของลาว ขณะเดียวกัน เวียดนามได้กลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่อันดับสี่ของจีน จีนให้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสองประเภท เงินกู้พิเศษสำหรับการยกระดับพลังการผลิตและความร่วมมือด้านการผลิตอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่าง ๆ มากกว่า 40 โครงการ เช่น โครงการท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ของเมืองเสียมราฐที่กัมพูชา โครงการปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้าในเวียงจันทน์ของลาว และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินวินห์ตัน(Vinh Tan)ในเวียดนาม เป็นต้น ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงได้นำเข้าสู่จีน เช่น ทุเรียนจากไทย ข้าวสารจากกัมพูชา แตงโมจากพม่า กล้วยจากลาวและปลาสวายจากเวียดนามเป็นต้น วิสาหกิจจีนขยายกิจการสู่กัมพูชาและลาวเพื่อร่วมมือกันสร้างเขตสาธิตด้านการเกษตร และสร้างฐานการผลิต การแปรรูปและการกระจายสินค้า ประเภทข้าว ยางพารา ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

        5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ร่วมแรงร่วมใจกันและผูกมิตรกันสนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ฝ่ายจีนยึดมั่นในทัศนคติที่ประชาชนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดและทุ่มเทกำลังเพื่ออำนวยประโยชน์ของความร่วมมือให้แก่ประชาชนแต่ละประเทศ ในปีค.ศ. 2019 มีบุคคลมากกว่า 50 ล้านคนเดินทางไปมาระหว่างจีนและประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีเที่ยวบินประจำเกือบ 3,000 เที่ยวต่อสัปดาห์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นักศึกษามากกว่า 20,000 คนจาก 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและมาศึกษาในจีน ฐานฝึกอบรมอาชีวศึกษา LMC  ได้เปิดอบรมแรงงานที่มาทำงานในจีนมากกว่า 40,000 คนที่มณฑลหยุนหนัน กองทุนพิเศษสำหรับความร่วมมือ LMC ให้การสนับสนุนโครงการที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 500 โครงการ เช่น โครงการ “หมู่บ้านดวงอาทิตย์” ได้นำเอาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านโซลาร์เซลล์และพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหมู่บ้านในกัมพูชาและเมียนมาร์ โครงการฝึกอบรมพลังงานนิวเคลียร์ได้ฝึกอบรมเทคโนโลยีสำหรับพลเรือน เช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับเยาวชนเวียดนาม ลาวและประเทศอื่น ๆ โครงการ “การวิจัยวิธีคัดเลือกและบ่มเพาะพันธุ์ชาน้ำมัน” ได้นำชาน้ำมันสายพันธ์ดีจากกว่างซีไปสู่พื้นที่ภูเขาของไทยและลาว“โครงการเพิ่มผลผลิตกาแฟ”ได้ฝึกอบรมเกษตรกรชาวไร่กาแฟเมียนมาร์มากกว่า 11,000 คนและช่วยส่งเสริมผลผลิตเมล็ดกาแฟของเมียนมาร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โครงการ “สมุนไพรจีนยังประโยชน์ต่อ LMC” และ “การฝังเข็มของแพทย์แผนจีนเข้าสู่ LMC” ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณ อีกทั้งยังมีโครงการ “การพัฒนาชุมชนยากจนแบบบูรณาการ” และโครงการ “ส่งเสริมกิจการสตรี LMC” เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการขจัดความยากจนในภูมิภาคนี้และผลักดันการพัฒนากิจการสตรี

        5 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความร่วมมือ LMC ได้สร้างสรรค์เวทีความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแห่งแรกของ 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เราจัดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของ LMC และดำเนินความร่วมมือในการป้องกันอุทกภัย การบรรเทาสาธารณภัยและการเผยแพร่เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ในฐานะประเทศต้นน้ำ จีนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประกันให้ปริมาณน้ำที่ไหลสู่แม่น้ำโขงตอนล่างคงไว้ในระดับเหมาะสม นอกจากนี้จีนยังระบายน้ำอย่างฉุกเฉินเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง แบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาประจำปีของแม่น้ำล้านช้าง ตั้งแต่ปีที่แล้ว ฝ่ายจีนได้เปิดเว็บไซต์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของ LMC และช่วยประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ข้าพเจ้ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ LMC ครั้งที่ 5 ที่เวียงจันทน์ของลาวตามเวลาที่กำหนดไว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทุกท่านต่างประกาศว่าจะสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของจีน อันเป็นการสนับสนุนที่มีคุณค่ายิ่งในวาระหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ ทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวนผู้ป่วยและอัตราการติดเชื้อในภูมิภาค LMC ต่ำกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ทั้งหกประเทศยังร่วมกันปราบปรามกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย การเล่นการพนันออนไลน์ การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การค้ามนุษย์และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น ดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกประเทศ ถือว่าได้เสนอ “ภูมิปัญญา LMC” เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับภูมิภาคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        ความสำเร็จนี้ได้มาด้วยความยากลำบาก ประสบการณ์ดังกล่าวจึงล้ำค่ายิ่ง เมื่อมองย้อนกลับไปห้าปีที่ร่วมมือกันมา เรายึดมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจและพันธกิจดั้งเดิมของความร่วมมือ LMC มาโดยตลอด  บนพื้นฐานที่มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม ความใกล้ชิดทางสายเลือด การพัฒนาร่วมกัน การบ่มเพาะชัยชนะและผลประโยชน์ร่วมกันจนผลิดอกออกผลเจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่นำความผาสุกที่แท้จริงแก่ประชาชนของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ยังได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าสูงยิ่งสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

        ดำเนินหลักการผูกสัมพันธไมตรีที่สนิทแน่นแฟ้นเสมือนพี่น้อง กรอบความร่วมมือ LMC ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันที่สืบทอดมาแต่โบราณ เรายืนหยัดมาโดยตลอดว่า ประเทศต่าง ๆ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งประเทศใหญ่หรือเล็ก แข็งแกร่งหรืออ่อนแอ มั่งคั่งหรือยากจน เราจักต้องให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน   สนับสนุนให้ก้าวสู่แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละประเทศอย่างแน่วแน่  และปฏิบัติตามสุภาษิตจีนที่ว่า “สิ่งที่ตนเองไม่อยากทำหรือไม่อยากได้ ก็อย่ายัดเยียดให้กับผู้อื่น” เราอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เมื่อเผชิญกับปัญหา ก็ปรึกษาหารือกันและแก้ไขโดยสันติวิธี  ทั้งยืนหยัดในหลักการของตนและให้ความสำคัญแก่ความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกัน ไขว่คว้าสันติภาพและความกลมกลืนกัน ตามคำกล่าวที่ว่า “ให้คนอื่นตั้งหลักได้ด้วย ในขณะที่ตนตั้งหลักได้  ให้คนอื่นบรรลุเป้าหมายได้ด้วย  ในขณะที่ตนบรรลุเป้ามายได้” เราจักเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เป็นมิตรสหายที่สนิทสนม   เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ และเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกันตลอดไป

        สอดคล้องกับความปรารถนาที่เน้นการพัฒนาเหนือสิ่งอื่นใดและเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีประชากรจำนวนมหาศาล แต่สาธารณูปโภคยังไม่ดีพอและยังขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนค่อนข้างมาก การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นภารกิจหนักและต้องใช้เวลา  ความร่วมมือ LMC ถือการส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เราปฏิบัติการอย่างจริงจังเปรียบเสมือนรถปราบดิน และพยายามเพิ่มศักยภาพแห่งการพัฒนาของแต่ละประเทศ  นอกจากนี้ เราต้องใช้ความได้เปรียบที่มีภูมิประเทศเชื่อมต่อกันและพึ่งพากันในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมความเชื่อมโยงกันทางโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน ขยายการค้าการลงทุนซึ่งกันและกันให้กว้างขึ้น พัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้สมบูรณ์ ผลักดันให้ทั้ง 6 ประเทศสร้างรูปแบบการพัฒนาที่รอบด้าน มีคุณภาพสูง และเชื่อมโยงกัน ลงลึกการพัฒนาอย่างผสมผสาน เสริมแรงกระตุ้นภายในแก่ความร่วมมือกัน รวมทั้งรับผิดชอบและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

        ใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศที่มีความผูกพันทางสายเลือดและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ประชาชนของทั้ง 6 ประเทศมีการไปมาหาสู่กันอย่างญาติพี่น้อง ถือเป็นข้อได้เปรียบในความร่วมมือกันซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเรา  ความร่วมมือ LMC ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งที่จะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชน และทำให้ประชาชนมีความรู้สึกใกล้ชิดและพึงพอใจยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนแต่ละประเทศ ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นปฎิบัติงานอย่างจริงจังและได้ผล อุปมาดั่ง “เหยียบศิลาประจักษ์รอยเท้า  ยึดเสาเหล็กประจักษ์รอยมือ” เราปฏิบัติงานอย่างจริงจังและกล้าฝ่าฟันอุปสรรคที่ลำบากซับซ้อนอย่างไม่ท้อถอย เราเพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ในด้านการศึกษา  สาธารณสุข การพัฒนาสตรี และบรรเทาความยากจน พยายามส่งเสริมให้ประชาชนใจพันผูกต่อกัน เปิดใจรับซึ่งกันและกัน  รู้ใจกันอย่างลึกซึ้ง   เราจักอบรมผู้คนที่จะเข้าร่วม ที่จะได้รับประโยชน์และที่ให้การสนับสนุนกิจการความร่วมมือฉันมิตร LMC ให้มากยิ่งขึ้น  อันเป็นหลักประกันความร่วมมือของ LMC ที่จะพัฒนาอย่างราบรื่นและมั่นคงต่อไป

        สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างเปิดใจรับและพัฒนาอย่างสมดุล เมื่อเผชิญกับกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์และลัทธิฝ่ายเดียว   ทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงยึดมั่นในแนวทางพหุภาคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคมาโดยตลอด มุมานะสร้างตัวอย่างที่ดีของการร่วมสร้างสรรค์โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน เราผลักดันการสร้างสรรค์กลไกความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง(LMC) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวด-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง(GMS) และส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเพื่อเรียนรู้และช่วยเหลือกัน เราร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน และลงลึกการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน

        โลกยุคใหม่เรียกร้องให้เราต้องมีแนวคิดใหม่ การจัดตั้งกลไกความร่วมมือ LMC แสดงให้เห็นว่า นโยบายการต่างประเทศของจีนปฏิบัติตามแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงอย่างแน่วแน่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการบุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  และมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เรากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปี ความร่วมมือ LMC ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้ง 6 ประเทศต้องกล้าแบกรับภาระหน้าที่  ชี้นำแนวทางการพัฒนา และลงลึกความร่วมมือกันในทุกมิติอย่างจริงจังเพื่อสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นแก่ประชาชนที่ในอนุภูมิภาคนี้

        นำร่องความร่วมมือต่อต้านโควิด-19 โควิด-19 ยังคงต้องแพร่ระบาดไปอีกนานกว่าจะสลายไป ดังนั้น การระงับการแพร่ระบาดและรักษาผู้ป่วยจึงเป็นงานอันดับแรกในขณะนี้    ความร่วมมือ LMC ควรเป็นตัวอย่างใหม่ของการสร้างความร่วมมือระดับสากล และทุ่มเทกำลังเพื่อสร้าง “ประชาคมโลกมีชะตาชีวิตร่วมกันทางสาธารณสุข” ต้องยืนหยัดในการป้องกันและควบคุมโควิด-19อย่างเข้มงวด เน้นการขยายความร่วมมือในการวิจัยและผลิตวัคซีน เพื่อเอาชนะการต่อสู้กับโควิด-19ให้ได้ในที่สุด  นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขเป็นหนึ่งในแนวทางหลักของ LMC ใช้กองทุนพิเศษสำหรับสาธารณสุขของโครงการ LMC อย่างเหมาะสม  ส่งเสริมโครงการการสำรวจสถานการณ์การระบาดของโรคด้วยเทคโนโลยี   การป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อข้ามชาติ และการรักษาด้วยแพทย์แผนโบราณ รวมทั้งการยกระดับสาธารณสุขของทั้ง 6 ประเทศ

        ยืนหยัดและส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความเป็นหุ้นส่วน อนุภูมิภาคแห่งนี้เป็นนิวาสสถานร่วมกันของเรา สถานการณ์ระหว่างประเทศยิ่งซับซ้อนผันผวนเท่าใด ทั้ง 6 ประเทศก็ยิ่งควรเร่งสร้างประชาคมที่มีชะตาชีวิตร่วมกันขึ้นเพื่อมุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ขณะเดียวกัน ต้องมีการไปมาหาสู่กันระดับผู้นำอย่างต่อเนื่อง ลงลึกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกมิติ และสร้างจุดเติบโตใหม่ในการร่วมมือด้านความมั่นคงแบบใหม่(Non-Traditional Security) ทรัพยากรน้ำของแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงเป็นสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศต้นน้ำและประเทศปลายน้ำ เราต้องเคารพสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมของทุกประเทศ ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เข้าใจกัน และสนับสนุนกัน คำนึงถึงความต้องการของแต่ละฝ่าย ร่วมพัฒนาศักยภาพในธรรมภิบาลระดับอนุภูมิภาคและการจัดการทรัพยากรน้ำ ลงลึกความร่วมมือกันระหว่างประเทศต้นน้ำและประเทศปลายน้ำให้มีความสามัคคียิ่งขึ้น

        ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค ผลักดันการเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานและการติดต่อกันอย่างสะดวกทางการค้านั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค   จักต้องผลักดันให้ “ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (RCEP) มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ส่งเสริมความร่วมมือและการติดต่อแลกเปลี่ยนทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน เร่งกระบวนการดำเนินโครงการสำคัญ ๆ   เช่น รถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว และจีน-ไทย  บรรลุข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดเส้นทางเชื่อมโยงโครงการความร่วมมือ LMC กับ“เส้นทางการค้าระดับสากลทั้งทางบก และทางทะเลสายใหม่” (New International Land-Sea Trade Corridor หรือ ILSTC) ให้แจ่มชัดและเป็นรูปธรรม กระชับความร่วมมือทางการค้าชายแดน การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน และการร่วมมือทางด้านนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมกันสร้างแถบการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เราต้องปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงให้ทันกาล ลงลึกในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและกระตุ้นให้เกิด พลวัตใหม่ ๆ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการปฏิรูปทางดิจิทัล

        ปกป้องความผาสุกของประชาชนอย่างแน่วแน่ ต้องลงลึกด้านความร่วมมือที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของประชาชนให้ได้ผลจริงๆ เช่น การเกษตรและการลดความยากจน เร่งปฏิบัติตาม “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง” ดำเนินความร่วมมือในหลายมิติ เช่น การปรับปรุงคุณภาพอากาศและ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ขยายความร่วมมือด้านการศึกษา การท่องเที่ยว และการอบรมเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ กระตุ้นความกระตือรือร้นของทุกฝ่ายรวมทั้งสมาคม วิสาหกิจ และภาคเอกชนฯลฯ  ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรด้านอุตสาหกรรม และสร้างพลังผลักดันภายในแห่งความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

 

        ทั้ง 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีภูมิประเทศที่เชื่อมติดต่อกัน และมีความผูกพันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข  ปีนี้เป็นวาระครบรอบร้อยปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เมื่อต้นเดือนนี้ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 4 ได้อนุมัติ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 และโครงร่างเป้าหมายระยะยาว ค.ศ. 2035 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน” แสดงให้เห็นว่าจีนเริ่มกระบวนการใหม่ที่จะสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และเร่งสร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาที่เน้นการหมุนเวียนภายในประเทศเป็นหลัก และให้การหมุนเวียนทั้งภายในและระหว่างประเทศควบคู่กันไป ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการใหม่แห่งการพัฒนาสำหรับประเทศจีน หากยังเป็นโอกาสใหม่สำหรับ LMC อีกด้วย เราจักร่วมมือกับทุกประเทศลุ่มแม่น้ำโขงแล่นใบไปข้างหน้าใหม่เพื่อ LMC  จักพยายามสร้างสรรค์ภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงให้ปลอดภัยมั่นคง เจริญรุ่งเรือง   มีความผาสุกและสันติภาพมากขึ้น  อันเป็นการสร้างคุณูปการใหม่แก่การสร้างสรรค์ประชาคมโลกซึ่งมีชะตาชีวิตร่วมกัน