การครบรอบ 5 ปีแห่งความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่นำโขง มหานทีแห่งชีวิต ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ร่วมกัน

lmcchina.org, April 15, 2021
Size:

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านจากช่วงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ได้เสริมพลวัตให้กับการพัฒนาของภูมิภาคนี้

 

การหารือด้านนโยบายยกระดับอย่างต่อเนื่อง

มณฑลยูนนานร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าด้วย LMC ครั้งแรกและครั้งที่สามในมณฑลยูนนานเมื่อปี 2015 และ ปี 2017 ตามลำดับ ในเดือนมิถุนายน ปี 2017 มณฑลยูนนานได้จัดตั้งฝ่ายประสานงานยูนนานของสำนักงานเลขานุการ LMC ซึ่งเป็นองค์กรประสานงาน LMC ระดับมณฑลแห่งแรกและเพียงแห่งเดียว ในเดือนมีนาคม ปี 2019 คณะทำงานความร่วมมือระหว่างยูนนานและกัมพูชาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ทำให้กลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างมณฑลยูนนานกับประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครอบคลุมทั่วทุกด้าน

 

โครงสร้างการติดต่อสื่อสารมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เส้นทาง"ห้าขาออกไปสู่ต่างแดน" ของมณฑลยูนนานช่วงที่อยู่ในยูนนานได้สร้างทางด่วนเสร็จโดยทั่วไปแล้ว ทางหลวงจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ของลาวไปเมืองวังเวียงได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ปี 2020 รถไฟจีน-ลาวจะเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ ทั้งมณฑลยูนนานได้เปิดสายการบินระหว่างประเทศที่ไปยังประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมากกว่า 40 เส้นทาง

เศรษฐกิจและการค้าขายพัฒนาไปอย่างราบรื่น

ในปี 2020 การค้าขายระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการค้านำเข้าและส่งออกสูงถึง 16040 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไฮไลท์ในภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

มณฑลยูนนานได้จัดตั้ง"เขตคุ้มครองร่วมกันชายแดนสิบสองพันนา-สามจังหวัดภาคเหนือของลาว" ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ นอกจากนี้มณฑลยูนนานยังลงนามกับเวียดนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครองป่าไม้และสัตว์ป่าในชายแดน

ความเข้าใจกันฝังลึกในจิตใจประชาชน

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา พันธมิตรอาชีวศึกษาแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีสมาชิกจำนวนมากขึ้นย่างต่อเนื่อง ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น เทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะแห่งประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โครงการฝึกอบรมสถาบันแม่น้ำโขง มหกรรม LMC โครงการคืนแสงสว่างให้คนตาบอดและโครงการช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นต้น มณฑลยูนนานและประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และความหมายของประชาคมประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงที่มีชะตาชีวิตร่วมกันด้วยพฤติกรรมอันเป็นรูปธรรม