ความร่วมมือด้านการเกษตรของ LMC —— ห้าปีของการพัฒนา

lmcchina.org, April 12, 2021
Size:

ปีนี้มาถึงปีที่ 5 ของความร่วมมือ LMC แล้ว การเกษตรและการลดความยากจนเป็นหนึ่งในห้าสาขาสำคัญของความร่วมมือ LMC อนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่ดีเลิศ อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหกประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงมีความปรารถนาร่วมกันที่จะขจัดปัญหาความยากจนและความอดอยาก สร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยและความเป็นโภชนาการสูงของธัญญาหาร ยกระดับความสามารถในการผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการพัฒนาของชนบทอย่างยั่งยืน จึงมีความต้องการที่จะร่วมมือกันเป็นอย่างมาก ภายใต้กลไลความร่วมมือ LMC  ความร่วมมือระหว่างทั้งหกประเทศมีศักยภาพสูงยิ่งและอนาคตกว้างไกลสดใส

เสริมสร้างให้กลไกสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในปี 2017 องค์กรประสานงานด้านการเกษตร LMC ได้จัดตั้งขึ้นและแสดงบทบาทในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางนโยบายว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตรและการประสานงานเชิงกลยุทธ์ของทั้งหกประเทศ ในเดือนมกราคม ปี2019 ศูนย์ความร่วมมือด้านการเกษตร LMC จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ศูนย์ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางการเกษตรในอนุภูมิภาค LMC ได้แสดงบทบาทเป็นหน่วยงานประสานงานและสนับสนุนระดับภูมิภาคอีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

การวางแผนชั้นสูงก่อรูปขึ้นเป็นระยะแรก เมื่อเดือนมกราคม ปี 2020 หน่วยงานด้านการเกษตรของหกประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้อนุมัต“แผนปฏิบัติการระยะสามปีสำหรับความร่วมมือทางการเกษตรลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (ปี 2020-2022)” อย่างเป็นทางการ ทั้งหกประเทศมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาด้านนโยบายทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การค้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและความร่วมมือด้านการลงทุนของภาคเอกชนด้านการเกษตร การเสริมสร้างขีดความสามารถและการแบ่งปันความรู้ตลอดจนความร่วมมือในสาขาสำคัญอื่น ๆ เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาทางการเกษตรของประเทศสมาชิก

การแลกเปลี่ยนทางเทคนิคอำนวยประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น สถานีทดสอบพันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูงและสวนสาธิตทางการเกษตรเป็นต้น ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการเผยแพร่พันธุ์พืชที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่เป็นแบบอย่างเพื่อส่งเสริมการยกระดับผลผลิตและรายได้ทางการเกษตรในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมบุคลากรทางการเกษตรเขตร้อน การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามพรมแดน ก๊าซมีเทน การบริการจัดการความเสี่ยงด้านยาฆ่าหญ้าเป็นต้น ทั้งนี้ได้นำเสนอประสบการณ์และแบ่งปันความรู้แก่การพัฒนาการเกษตรของบรรดาประเทศสมาชิก

กลุ่มโครงการ“การเก็บเกี่ยวอุดมสมบูรณ์ LMC” คืบหน้าไปอย่างมั่นคง ภายใต้กองทุนพิเศษสำหรับความร่วมมือ LMC ทั้งหกประเทศได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรมากกว่า 100 โครงการในสาขาต่าง ๆ และได้ผลลัพธ์อันอุดมสมบูรณ์ เช่น การเพาะปลูกข้าว ยางพารา ผักและผลไม้เป็นต้น การควบคุมและป้องกันศัตรูพืช การเพาะพันธุ์ปศุสัตว์ การอนุรักษ์ระบบนิเวศทางประมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการค้าขาย การพัฒนาชนบทและการลดความยากจนและการเสริมสร้างขีดความสามารถเป็นต้น

การค้าด้านการเกษตรและความร่วมมือด้านการลงทุนเติบโตขึ้นอย่างสวนทางแนวโน้ม แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในปี 2020 มูลค่าการค้าด้านสินค้าทางการเกษตรระหว่างจีนและห้าประเทศลุ่มแม่น้ำโขงสูงถึง 23.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ในการนี้ มูลค่าการนำเข้าของจีนสูงถึง 13080 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการส่งออกสูงถึง 10660 ล้านดอลลาร์สรอโดยได้เพิ่มขึ้น 16.5% และ 7% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว

ในขณะที่ได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ ความร่วมมือด้านการเกษตร LMC ยังเผชิญกับความท้าทายมากมายที่จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือและการยกระดับความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง