กลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงดำเนินการครบ 5 ปี เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำ

CRI, April 6, 2021
Size:

วันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมผู้นำความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงครั้งแรก จัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีนด้วยความสำเร็จ ผู้นำจีน ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ร่วมกันประกาศเริ่มดำเนินกลไกความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง อันเป็นกลไกความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคใหม่ ตลอดช่วง 5 ปีมานี้ 6 ประเทศดังกล่าวดำเนินความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อ กำลังการผลิต เศรษฐกิจข้ามชาติ การบริหารทรัพยากรน้ำ การพัฒนาการเกษตรและชนบท การช่วยเหลือผู้ยากจนและบรรเทาความยากจน รวมไปถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น เดินหน้ารูปแบบความร่วมมือที่“ถือการพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก มุ่งผลที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง และเน้นหนักโครงการความร่วมมือ” ผลักดัน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังกระจายผลงานด้านความร่วมมือให้ประชาชนทุกประเทศได้รับประโยชน์

จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิเฉพาะกิจความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้สนับสนุนโครงการสรัางประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 500 โครงการ เช่น โครงการ“หมู่บ้านพระอาทิตย์” นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์โฟโตวอลเทอิก (photovoltaic) จากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่หมู่บ้านในกัมพูชาและเมียนมา โครงการอบรมด้านพลังงานนิวเคลียร์เปิดโอกาสให้เยาวชนในเวียดนามและลาวเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ใช้ประโยชน์เชิงพลเรือน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการแพทย์ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งโครงการ“คัดสรรค์และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชาน้ำมัน” นำเมล็ดพันธุ์ชาน้ำมันจากเขตกว่างซีของจีนไปปลูกในเขตภูเขาของไทยและลาว โครงการความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรในประเทศลุ่มน้ำโขง ตลอดจนโครงการพัฒนาชุมชนยากจนแบบบูรณาการ เป็นต้น ตลอด 5 ปีมานี้ ความร่วมมือลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเข้าสู่ช่วงการพัฒนาใหม่อย่างรอบด้าน อันเป็นขุมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของบรรดาประเทศลุ่มน้ำที่สำคัญระดับภูมิภาค