กัมพูชา

lmcchina.org, March 10, 2021
Size:

กัมพูชา ประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเงียบสงบ แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดของกัมพูชาได้ไหลผ่านกัมพูชาจากภาคเหนือจรดภาคใต้ มีความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมต แม่น้ำสายนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าภายในประเทศและถือเป็นเครือข่ายทางน้ำที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ปี 2016 การประชุมระดับผู้นำครั้งแรกว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานของจีน สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ปี 2016 การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครั้งที่สองว่าด้วยความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงจัดขึ้นที่เมืองเสียมราฐของกัมพูชาอย่างสำเร็จด้วยดี นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเป็นความประสงค์ร่วมกันของบรรดาประเทศในอนุภูมิภาคนี้โดยประเทศจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้ สรุปได้ว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงได้สร้างผลงานอันโดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้น โครงการชุดแรกก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยดี ทั้งนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพสูงและความเป็นรูปธรรมของความร่วมมือนี้

ธงชาติกัมพูชา

【แนะนำ】

กัมพูชา มีพื้นที่ 181,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ติดกับประเทศเวียดนาม ประเทศไทยและประเทศลาว เมืองหลวงของกัมพูชาคือกรุงพนมเปญ  กัมพูชามีประชากรประมาณ 15 ล้านคนและมีมากกว่า 20 ชนเผ่าโดยชนเผ่าเขมรเป็นชนเผ่าหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 80% ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวจาม ชาวปุนง ชาวลาว ชาวไทและชาวซาเดียงเป็นต้น ในด้านภาษา ภาษาเขมรเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารและยังเป็นภาษาราชการเช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  ในด้านศาสนา ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีประชากรกว่า 93% นับถือศาสนาพุทธ ส่วนชาวจามนับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีชาวเมืองจำนวนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วย  สกุลเงินทางการของกัมพูชาคือเรียล

【ประวัติโดยย่อ】

กัมพูชาสถาปนาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 1 และได้ผ่านยุคอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละและยุคจักรวรรดิเขมรเป็นต้น ช่วงศตวรรษที่ 9-14 ซึ่งเป็นยุคจักรวรรดิเขมรถือเป็นช่วงที่กัมพูชาแข็งแกร่งและรุ่งโรจน์ที่สุด อีกทั้งยังได้สร้างนครวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ปี 1953 กัมพูชาได้ประกาศเอกราช  เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1993 ได้จัดการเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งแรก  ต่อมาได้ออกและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนกันยายนและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเลือกตั้งของปี 1998, 2003, 2008, 2013 และ 2018  พรรคประชาชนได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง สมเด็จฮุน เซนจึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ปี 2004 พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ประกาศสละราชสมบัติที่กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 14 เดือนเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีขึ้นครองราชย์และได้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 29 ตุลาคม

【เมืองสำคัญ】

กรุงพนมเปญ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชาอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศ ทางบกและทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ กรุงพนมเปญมีพื้นที่ 678.46 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 2 ล้านคน  พนมเปญตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ำโขงเหนือ แม่น้ำโขงใต้ แม่น้ำโตนเลบาซะและแม่น้ำจืดจึงได้รับชื่อว่า“จตุรมุข”  เมื่อปี 1434 กรุงพนมเปญได้กลายเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา ในด้านการศึกษา สถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมีดีงนี้ สากลวิทยาลัยภูมินท์วิจิตรศิลปะ   และสากลวิทยาลัยชาติครอบครองเป็นต้น ส่วนสถาบันวิจัยมีราชบัณฑิตยสภากัมพูชา สถาบันวิจัยความร่วมมือและสันติภาพ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวมีพระราชวังของกรุงพนมเปญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา วัดโบสถ์รัตนารามและอนุสาวรีย์เอกราชเอกราช เป็นต้น

【เศรษฐกิจ】

กัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยมีรากฐานทางอุตสาหกรรที่มอ่อนแอและจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือและการลงทุนจากต่างประเทศ ประชากรที่ยากจนคิดเป็นประมาณ 14% ของประชากรทั้งหมด กัมพูชาใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เปิดสู่ภายนอกและตลาดเสรี รัฐบาลปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนที่สามของนโยบายการพัฒนาประเทศ"กลยุทธ์สี่เหลี่ยม" ซึ่งถือการเติบโต การมีงานทำ ความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพเป็นศูนย์กลาง

【วันหยุดและเทศกาลสำคัญ】

วันเอกราช: ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน เนื่องจากในวันที่ 9 พฤศจิกายนของปี 1953 ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศอิสรภาพจากการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายนจึงกลายเป็นวันประกาศเอกราชของกัมพูชาและเป็นวันกองทัพกัมพูชาด้วย

วันพระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ: ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันหยุดทั่วประเทศเป็นเวลา 3 วัน

วันขึ้นปีใหม่ตามพุทธศักราช: วันที่ 13-15 เมษายน

วันพืชมงคล: ตามปกติพระราชพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยทั่วไปจะจัดขึ้นที่ในบริเวณลานพระท้องนาหรือสถานที่อื่นที่กำหนดไว้เพื่ออธิษฐานขอให้มีการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ในปีหน้า

เทศกาลบุญอมตูก (งานแข่งเรือ): เป็นเทศกาลดั้งเดิมของชนชาติกัมพูชา ตรงกับวันที่ 13-15 พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ปลายฤดูฝนและกำลังจะเข้าหน้าแล้ง ทีมแข่งเรือต่าง ๆ จากทั่วประเทศจะจัดการแข่งขันเรือมังกรหน้าพระราชวังเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการหล่อเลี้ยงของโตนเลสาบและแม่น้ำโขง