ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນ້ຳຂອງຟື້ນຟູການເດີນເຮືອສາກົນ

Yunnan Gateway, October 21, 2022
Size:

ວັນທີ 17 ກັນຍາ ຜານມາ, ກໍາປັ່ນລຳໜຶ່ງທີ່ບັນທຸກສິນຄາສົ່ງອອກຂອງຈີນ ໄດເດີນທາງອອກຈາກ ທາເຮືອກວນເລີຍ(Guanlei) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າລື້ ສິບສອງພັນນາ(Xishuangbanna) ແຂວງຢຸນນານ, ຊຶ່ງສະແດງໃຫເຫັນວາ, ທາເຮືອກວນເລີຍທີ່ໄດປິດດານເປັນ 2 ປີປາຍຍອນການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດຟື້ນຟູການຂົນສົ່ງສິນຄາອີກແລວ, ພອມດຽວກັນນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວາ ແມນຳລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ ໄດຟື້ນຟູການເດີນເຮືອສາກົນແລວ.

ທາເຮືອກວນເລີຍຕັ້ງຢູຝັ່ງແມນນໍ້າລານຊາງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງເມືອງຫຼາ(Mengla) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າລື້ສິບສອງພັນນາ, ສະເລຍຕໍ່ປີແລວ ມີຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງຫຼາຍກວາ 6 ໝື່ນເທື່ອຄົນ, ມີກຳປັ່ນເຂົ້າ-ອອກເມືອງຫຼາຍກວາ 6.000 ລໍາ, ໄດສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າສິນຄາປະມານ 270.000 ໂຕນ.

ຮຽບຮຽງຈາກສຳນັກຂາວສານຊິນຮວາ, ໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ