Giant panda from China seen in Chiang Mai, Thailand

Xinhua, December 25, 2022
Size:

Giant panda Lin Hui takes food at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui takes food at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

A visitor takes photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

A visitor takes photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui rests at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui rests at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)

Visitors take photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022.

Lin Hui arrived in Chiang Mai on loan from China at the age of two in 2003. (Xinhua/Wang Teng)