លោក Srettha Thavisin នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីរបស់ថៃថ្លែងថា៖រដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងជំរុញការពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃទិដ្ឋាការទេសចរណ៍រហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃ

CRI, August 28, 2023
Size:

    កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា លោក Srettha Thavisin នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីរបស់ថៃបានលើកឡើងនៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃថា បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលកាន់តំណែង នឹងជំរុញការពន្យាររយៈពេលសុពលភាពនៃទិដ្ឋាការទេសចរណ៍រហូតដល់ ៩០ ថ្ងៃដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍របស់ប្រទេសថៃ